ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

      มุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีความสามารถบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา

วิสัยทัศน์

      มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ สนองความต้องการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนคม

พันธกิจ

      มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีภาระหน้าที่ใน การปฏิบัติงานที่กำหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ซึ่งมาตรา 7 มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน สำหรับมาตรา 8 กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยข้อ 7 กำหนดให้มีการศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ แห่งเดียวของประเทศ และเป็นสถาบันที่น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จากสถานการณ์ด้านทรัพยากรของประเทศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อทรัพกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัย ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นการผลิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้และทักษะ ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม