นุ่งซิ่น เล่นสงกรานต์


อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรม “นุ่งซิ่น เล่นสงกรานต์ “ 7 เมษายน 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
                   


วันที่ 2564-04-07
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์