การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of Research and Innovation in Science and Technology ; JRIST) นำโดย ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดี เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1
     


วันที่ 2563-11-24
ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1