ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2563


วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.40 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 โดยมีคณบดี เป็นประธานที่ประชุม และมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุม
       


วันที่ 2563-11-12
ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3