ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจ


ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาพร้อมทั้งบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการออกฝึกสหกิจศึกษา
         


วันที่ 2563-11-11
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี