1.หลักสูตร

1. จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาดังนี้
     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
     2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต
         2.1) วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 41 หน่วยกิต
               (1) กลุ่มวิชาเเกน (พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 26 หน่วยกิต
                    - วิชาคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
                    - วิชาเคมีรวมบทปฏิบัติการ 8 หน่วยกิต
                    - วิชาชีววิทยารวมบทปฏิบัติการ 8 หน่วยกิต
                    - วิชาฟิสิกส์รวมบทปฏิบัติการ 4 หน่วยกิต
               (2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน 15 หน่วยกิต
                    - วิชาเคมีวิเคราะห์รวมบทปฏิบัติการ 4 หน่วยกิต
                    - วิชาเคมีอินทรีย์รวมบทปฏิบัติการ 4 หน่วยกิต
                    - วิชาชีวเคมีรวมบทปฏิบัติการ 4 หน่วยกิต
                    - วิชาสถิติ 3 หน่วยกิต
         2.2) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 38 หน่วยกิต
               (1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม 6 หน่วยกิต
               (2) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 15 หน่วยกิต
                    - วิชาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม 9 หน่วยกิต
                    - วิชาด้านเทคโนโลยี 6 หน่วยกิต
               (3) กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 12 หน่วยกิต
               (4) กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม 5 หน่วยกิต
         2.3) วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4) หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 6 หน่วยกิต