กิจกรรม

คณิตศาสตร์ประยุกต์

อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรม “นุ่งซิ่น เล่นสงกรานต์ “ 7 เมษายน 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
....

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนวทางในการเขียนรายงาน EdPEx ให้แก่คณะกรรมการ EdPEx ระดับคณะ
....

โครงการ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive Learning กิจกรรมการจัดประกวด Productive Learning วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ และห้อง ๕๓๐๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
....

ข่าว

ขอเชิญชวนบุคลากร ครู นักศึกษา นักเรียนหรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าพื้นถิ่นพิษณุโลก “Nu Outfit Design Competition ๒๐๒๑”

2021-01-26

อ่านเพิ่ม
จ้างงานเด็กจบใหม่

2021-01-26

อ่านเพิ่ม
ประกาศ แนวทางสำหรับนักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาหรือออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2021-01-06

อ่านเพิ่ม
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์

2020-11-06

อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

2021-02-11

อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

2021-02-11

อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

2020-11-09

อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

2020-11-05

อ่านเพิ่ม
รับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่!!!!!!!!!!มาแล้วจ้า

2021-02-10

อ่านเพิ่ม
ประกาศคณะวิทย์ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

2020-01-29

อ่านเพิ่ม
ประกาศคณะวิทย์-ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

2020-01-27

อ่านเพิ่ม
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2020-01-20

อ่านเพิ่ม

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย