กิจกรรม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำวารสารวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of Research and Innovation in Science and Technology ; JRIST) นำโดย ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดี เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเล็กศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1
....

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.40 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมการเวก ชั้น 3 โดยมีคณบดี เป็นประธานที่ประชุม และมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี และประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุม
....

ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาพร้อมทั้งบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับการออกฝึกสหกิจศึกษา
....

ข่าว

ขอเชิญชวนบุคลากร ครู นักศึกษา นักเรียนหรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดออกแบบเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยผ้าพื้นถิ่นพิษณุโลก “Nu Outfit Design Competition ๒๐๒๑”

2021-01-26

อ่านเพิ่ม
จ้างงานเด็กจบใหม่

2021-01-26

อ่านเพิ่ม
ประกาศ แนวทางสำหรับนักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาหรือออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2021-01-06

อ่านเพิ่ม
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์

2020-11-06

อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

2021-02-11

อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

2021-02-11

อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

2020-11-09

อ่านเพิ่ม
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

2020-11-05

อ่านเพิ่ม
รับสมัครงานนักศึกษาจบใหม่!!!!!!!!!!มาแล้วจ้า

2021-02-10

อ่านเพิ่ม
ประกาศคณะวิทย์ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

2020-01-29

อ่านเพิ่ม
ประกาศคณะวิทย์-ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง

2020-01-27

อ่านเพิ่ม
รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2020-01-20

อ่านเพิ่ม

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย