ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร


                บทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เริ่มแรกการบริหารและการจัดการของโปรแกรมวิชาอยู่ภายใต้การดูแล ของภาควิชาชีววิทยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา อุ่นสกุล เป็นหัวหน้าโปรแกรมวิชา ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้ทำการบริหารและจัดการโปรแกรมวิชานี้ เพื่อโดยผลิตบัณฑิตเพื่อออกไปเป็นนักสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.) โดยเปิดการสอนทั้งภาคปกติ และภาคการศึกษาเพื่อบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ซึ่งในภายหลังไ ด้เปลี่ยนจากการศึกษาเพื่อบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) และในปี พ.ศ. 2546 ได้เปิดสอนสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับ ผู้เรียนที่สนใจในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในส่วนของการจัดการระบบการบริหารของโปรแกรมวิชาจะเน้นการอำนวยความสะดวกต่อการจัดการศึกษาและการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้ผู้เรียน ได้ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
                ในปี พ.ศ. 2550 หลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550 และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวัน ที่ 21 สิงหาคม 2550 โดยมีชื่อเต็ม คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science Program in Environmental Science)                 ในปี พ.ศ. 2555 หลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 3 /2555 วันที่ 19 เมษายน 2555 และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ ซึ่งมีชื่อเต็ม คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science Program in Environmental Science)
                ในปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 9 /2559 วันที่ 1 กันยายน 2559 และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ ซึ่งมีชื่อเต็ม คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science Program in Environmental Science)
                ปี พ.ศ. 2562 หลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 13 /2561 วันที่ 6 กันยายน 2561 และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ ซึ่งมีชื่อเต็ม คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science Program in Environmental Science and Technology) จนถึงปัจจุบัน