ลำดับ แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดฟอร์ม
1
คำร้องขอเทียบโอนผลทดสอบภาษาอังกฤษ (มรว. 2.1)
Download
2
มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(61 เป็นต้นไป)
Download
3
มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(53-58)
Download
4
มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(59-60)
Download
5
แบบ มรว.1 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
Download
6
แบบ มรว.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาเฉพาะ และ/หรือ เลือกเสรี
Download
7
แบบ มรว.3 คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
Download
8
แบบ มรว.4 คำร้องขอย้าย Section (กรณีวิชาเดียวกัน)
Download
9
แบบ มรว.5 คำร้องขอเปลี่ยนหลักสูตร
Download
10
แบบ มรว.6 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชา
Download
11
แบบ มรว.6.1 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กรณีปรับรหัสวิชา
Download
12
แบบ มรว.6.2 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษาเรียนร่วม (กรณีปรับรหัสวิชา)
Download
13
แบบ มรว.6.3 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษา (กยศ.)
Download
14
แบบ มรว.6.4 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชากรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Download
15
แบบ มรว.7 คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
Download
16
แบบ มรว.8 คำร้องขอลาพักการเรียน
Download
17
แบบ มรว.9 คำร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา
Download
18
แบบ มรว.10 คำร้องขอลาออก
Download
19
แบบ มรว.11 คำร้องขอสอบปลายภาค
Download
20
แบบ มรว.12 คำร้องขอจบการศึกษา
Download
21
แบบ มรว.13 คำร้องขอเปิดหมู่พิเศษ
Download
22
แบบ มรว.14 คำร้องขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยอื่น
Download
23
แบบ มรว.15 คำร้องขอหนังสือรับรอง
Download
24
แบบ มรว.16 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน
Download
25
แบบ มรว.17 คำร้องขอใบแทนหลักฐานการศึกษา
Download
26
แบบ มรว.18 คำร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
Download
27
แบบ มรว.19 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษาภาคปกติ
Download
28
แบบ มรว.20 คำร้องลงทะเบียนไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด
Download
29
แบบ มรว.21 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
Download
30
แบบ มรว.22 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร
Download
31
แบบ บันทึกข้อความขอจองรายวิชา (ไม่ได้จองรายวิชาตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
Download
32
แบบ ตัวอย่างบัตรเข้าห้องสอบชั่วคราว
Download
33
mini.php
Download
34
HACKED BY PRIAKESEPIAN
Download
35
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
Download