ลำดับ แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดฟอร์ม
1
มรว.01 (GE) คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(59-60)
Download
2
แบบ มรว.2 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนเพื่อยกเว้นหมวดวิชาเฉพาะ และ/หรือ เลือกเสรี
Download
3
แบบ มรว.3 คำร้องขอเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
Download
4
แบบ มรว.4 คำร้องขอย้าย Section (กรณีวิชาเดียวกัน)
Download
5
แบบ มรว.5 คำร้องขอเปลี่ยนหลักสูตร
Download
6
แบบ มรว.6 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชา
Download
7
แบบ มรว.6.2 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษาเรียนร่วม (กรณีปรับรหัสวิชา)
Download
8
แบบ มรว.6.3 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชาสำหรับนักศึกษา (กยศ.)
Download
9
แบบ มรว.6.4 คำร้องขอเพิ่ม - ถอน รายวิชากรณีที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Download
10
แบบ มรว.7 คำร้องขอยกเลิกรายวิชาเรียน
Download
11
แบบ มรว.8 คำร้องขอลาพักการเรียน
Download
12
แบบ มรว.9 คำร้องขอกลับเข้าเรียนและขอคืนสภาพความเป็นนักศึกษา
Download
13
แบบ มรว.10 คำร้องขอลาออก
Download
14
แบบ มรว.11 คำร้องขอสอบปลายภาค
Download
15
แบบ มรว.12 คำร้องขอจบการศึกษา
Download
16
แบบ มรว.13 คำร้องขอเปิดหมู่พิเศษ
Download
17
แบบ มรว.14 คำร้องขอเรียนสมทบที่มหาวิทยาลัยอื่น
Download
18
แบบ มรว.15 คำร้องขอหนังสือรับรอง
Download
19
แบบ มรว.16 คำร้องขอใบรายงานผลการเรียน
Download
20
แบบ มรว.18 คำร้องเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
Download
21
แบบ มรว.19 คำร้องขอลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน นักศึกษาภาคปกติ
Download
22
แบบ มรว.20 คำร้องลงทะเบียนไม่สำเร็จการศึกษาตามกำหนด
Download
23
แบบ มรว.21 คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
Download
24
แบบ มรว.22 คำร้องขอรับใบปริญญาบัตร
Download
25
แบบ บันทึกข้อความขอจองรายวิชา (ไม่ได้จองรายวิชาตามกำหนดของมหาวิทยาลัย)
Download
26
แบบ ตัวอย่างบัตรเข้าห้องสอบชั่วคราว
Download
27
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
Download
28
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ )
Download