ลำดับ แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดฟอร์ม
1
พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Download
2
พรบ.ข้าราชการพลเรือน
Download
3
ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
Download