ลำดับ แบบฟอร์ม ดาวน์โหลดฟอร์ม
1
แบบฟอร์มขอใช้ครุภัณฑ์ IT
Download
2
แบบฟอร์มใบลาออก
Download
3
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
Download
4
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
Download
5
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ไปราชการ
Download
6
แบบฟอร์มตอบรับเป็นวิทยากร
Download
7
แบบขออนุญาตไปราชการ
Download
8
แบบฟรอร์มแผนปฏิบัติการหลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2562
Download
9
แบบฟอร์มขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษา
Download
10
ใบลากิจ ป่วย คลอด
Download
11
คู่มือจัดระบบการเรียนการสอน
Download
12
คู่มือการพัฒนาหลักสูตร
Download
13
แบบฟอร์มเสนออาจารย์พิเศษ
Download
14
เครื่องมือประเมิน สายสนับสนุน
Download
15
เครื่องมือประเมิน สายวิชาการ
Download
16
ใบปะหน้าข้อสอบคณะวิทย์ (ปรับใหม่ )
Download
17
ขอเถ่ายสำเนาประวัติ(ปรับใหม่)
Download
18
ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล(ปรับใหม่)
Download
19
บันทึก+ไม่ขอต่อสัญญา(ปรับใหม่)
Download
20
บันทึกข้อความ-กนผ.01-08(ปรับใหม่)
Download
21
บันทึกขอต่อสัญญาจ้าง(ปรับใหม่)
Download
22
บันทึกขอเบิกเกินคาระงานสอนภาคปกติ(ปรับใหม่)
Download
23
บันทึกขอเบิกค่าใช้สอย-อาหารและอาหารว่าง-ใบสำคัญรับเงิน-ใหม่(ปรับใหม่)
Download
24
บันทึกขอลาออก(ปรับใหม่)
Download
25
บันทึกขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ(ปรับใหม่)
Download
26
บันทึกขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนวิทยากรใบสำคัญรับเงินวิทยากร-ใหม่ (ปรับใหม่)
Download
27
บันทึกขออนุมัติลงนามเอกสารประกาศค่านิเทศ(ปรับใหม่)
Download
28
แบบแจ้งกำหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา(ปรับใหม่)
Download
29
แบบแจ้งกำหนดการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา+2(ปรับใหม่)
Download
30
แบบฟอร์มกนผ.04(ปรับใหม่)
Download
31
หลักฐานการจ่ายเงินค่าสอน จันทร์-ศุกร์(ปรับใหม่)
Download
32
แบบฟอร์มกนผ.-01-02 (ปรับใหม่)
Download
33
กนผ-08-1(ปรับใหม่)
Download
34
แบบฟอร์มการเบิกค่านิเทศสหกิจศึกษา(ปรับใหม่)
Download
35
บันทึกขออนุญาตไปนิเทศ ปรับใหม่ pdf
Download
36
แบบขอสอนชดเชย
Download
37
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้ห้องประชุมและสถานที่
Download
38
บันทึกข้อความขอแสดงเจตจำนงในการทำ OKR รายบุคคล
Download
39
บันทึกข้อความขอแสดงเจตจำนงในการทำ OKR กลุ่ม
Download
40
ขั้นตอนดำเนินการแบบขอเสนอพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น
Download
41
แบบเสนอขอพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้น(สำหรับ OKR ที่ได้รับการเห็นชอบจากคณดีแล้ว)
Download
42
ใบลาพักผ่อน
Download
43
บันทึกข้อความขอแก้ไขการกรอกรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
Download
44
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
Download
45
ขออนุญาตไปราชการโดยไม่เบิกค่าใช้จ่าย
Download
46
บันทึกข้อความขอนุมัติโครงการใหม่
Download