หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562ชื่อสถานบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

    ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
              ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Environmental Science and Technology)
              ชื่อย่อ : B.Sc. (Environmental Science and Technology)

2.วิชาเอก ไม่มี

3.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต

4.รูปแบบของหลักสูตร

    4.1 รูปแบบ
              เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
    4.2 ประเภทหลักสูตร
              เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
    4.3 ภาษาที่ใช้
              ภาษาไทย
    4.4 การรับเข้าศึกษา
              รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

     1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าที่เรียนสายวิทย์-คณิต หรือเรียนทางวิทยาศาสตร์
     2) ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)

6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

     หลักสูตรมีการดำเนินการร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมของกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร ซึ่งจะได้รับมอบหมายจากหลักสูตรและคณะ

     1.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

        1) การบริหารงบประมาณ โดยคณะฯ จัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตำราสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ิ
        2) ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม โดยคณะฯ มีความพร้อมด้านหนังสือตำราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสำนักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วนระดับคณะก็มีหนังสือตำราเฉพาะทางนอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง ดังนี้            2.1) สถานที่และอุปกรณ์การสอน โดยการเรียนการสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย หลักสูตรได้ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์การสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย ดังตาราง

1 เครื่อง
ลำดับที่
รายการ
จำนวน
1 ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 4 ห้อง
2 ห้องปฏิบัติการ ตึก 5 ชั้น 2 และ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 ห้อง
3 สื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
4 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 1 ศูนย์
5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อาคาร
6 เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง (ภาคสนาม) 2 เครื่อง
7 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ (ภาคสนาม) 2 เครื่อง
8 เครื่องวัดปริมาณความขุ่นในน้ำ (ภาคสนาม) 3 เครื่อง
9 เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (ภาคสนาม) 2 เครื่อง
10 ชุดเก็บตัวอย่างดินตะกอนท้องน้ำ (ภาคสนาม) 1 ชุด
11 ชุดเก็บตัวอย่างน้ำ (ภาคสนาม) 1 ชุด
12 ชุดเก็บตัวอย่างดิน 1 ชุด
13 เครื่องอังไอน้ำควบคุมอุณภูมิ (Water Bath) 2 เครื่อง
14 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Incubated) 3 ตู้
15 เครื่องไตเตรทอัตโนมัติ (Autromentric Titration) 1 เครื่อง
16 ชุดวิเคราะห์สารอินทรีย์ไนโตรเจน 1 ชุด
17 เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอน (TSP) 1 เครื่อง
18 เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 1 เครื่อง
19 เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) 1 เครื่อง
20 เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม 1 เครื่อง
21 เครื่องวัดตรวจจับก๊าซ MULTI-GAS DETECTOR (O2, CO, SO2) 1 เครื่อง
22 เครื่องวัดความเข้มข้นของก๊าซ CO และ CO2 1 เครื่อง
23 เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียด 0.0001 กรัม 2 เครื่อง
24 เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ความละเอียด 0.01 กรัม 2 เครื่อง
25 ตู้ดูดความชื้น (Desiccator) 2 เครื่อง
26 เครื่องอบลมร้อน (Oven) 1 เครื่อง
27 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 1 เครื่อง
28 ชุดเครื่องย่อยความร้อนสูง (Heating Mantle) 1 เครื่อง
29 เครื่องวัดเสียง (Sound Level Meter) 1 เครื่อง
30 เครื่องวิเคราะห์ความสกปรกของน้ำ (BOD Analysis) 3 เครื่อง
31 เครื่องกวนสารละลายอัตโนมัติ (Menatic Stirrer)
32 เครื่องทำน้ำกลั่นปราศจากไอออน (Deionized Water) 1 เครื่อง
33 เครื่องดูดควันพิษ (Fume Hood) 2 เครื่อง

           2.2) แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยใช้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแหล่งความรู้ที่สนับสนุนวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วไปมากกว่า 140,000 เล่ม และมีวารสารวิชาการต่างๆ กว่า 1,800 รายการ มีตำราที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 2,000 เล่ม และวารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า80 รายการ ตลอดจนหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการในการเสนอรายการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสาขาวิชาชีพทุกปีงบประมาณ นอกจากนี้ ห้องสมุดของคณะฯ ได้จัดเตรียมหนังสือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมกว่า 5,600 เล่ม วารสารด้านคอมพิวเตอร์กว่า 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 5,400 แผ่น เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม

        3) การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม ประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และตำราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย ในส่วนของคณะฯ จะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด์
        4) การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยคณะฯ มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทำหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตำรา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
        5)มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนคือ ผู้ช่วยประจำห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ทั้งเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสามารถดูแลบำรุงรักษาเบื้องต้น ซึ่งมีบุคลากรจำนวนเพียงพอและไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน

7.การประกันคุณภาพด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

     การประกันคุณภาพด้านการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดำเนินการดังนี้
      1) ดำเนินงานโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
      2) มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
      3) ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน ดังนี้
           3.1) มีระบบกลไกในการประเมินผู้เรียน
           3.2) นำระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติและดำเนิน
           3.3) ประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียน
           3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน
           3.5) เรียนรู้โดยดำเนินการตามวงจร PDCA

8.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      1)ผู้ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่กำหนดในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2558 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
      2)ผู้ควบคุมมลพิษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด้านควบคุมมลพิษ ได้แก่ ผู้ควบคุมมลพิษทางน้ำ ผู้ควบคุมมลพิษอากาศ ผู้ควบคุมมลพิษเสียงและความสั่นสะเทือน ผู้ควบคุมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
      3) นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม นักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน บริษัท และโรงงานอุตสาหกรรม
      4) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทางสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม
      5) บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
      6) บริษัทที่ปรึกษาการทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
      7) นักจัดกิจกรรมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
      8) ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป