กิจกรรม

อาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมกิจกรรม “นุ่งซิ่น เล่นสงกรานต์ “ 7 เมษายน 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

....

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะที่เป็นเลิศ (EdPEx) วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแนวทางในการเขียนรายงาน EdPEx ให้แก่คณะกรรมการ EdPEx ระดับคณะ

....

โครงการ การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ Productive Learning กิจกรรมการจัดประกวด Productive Learning วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ และห้อง ๕๓๐๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

....

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2564 หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาประเทศ” โดยมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้

....

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๙ มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙ โสนเกมส์ วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

....

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

....

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี ประธานที่ประชุม ร่วมกับ อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ และ ผศ.ดร.พรรณวิภา แพงศรี รองคณบดี ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนา​ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ​ทางด้านอาหาร​ พืชสมุนไพร​ การแปรรูป​ เพื่อพัฒนาชุดโครงการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ​ เพื่อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2565 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

....

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่ และรับพรปีใหม่จากอธิการบดี รองอธิการบดี เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564

....

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับน้องๆมัธยมชั้นปี่ที่6 ณ โรงเรียนอุดมศรีวิทยา ขอขอบคุณทางโรงเรียน คุณครู และน้องๆ ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

....
1   2   3   4   5       Next